Page 49 - katalog2023
P. 49

1. W zamówieniu winny zostać podane niezbędne informacje takie jak: opis produktu zgodny z katalogiem Legra Sp. z o.o. w Krakowie, termin realizacji zamówienia, forma prawna oraz pełna nazwa i adres zamawiającego, NIP, Regon, dane kon- taktowe (telefon) oraz adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko osoby upoważnionej przez zamawiającego do złożenia zamówienia i prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji. Ponadto zamówienie powinno zawierać datę sporządzenia zamówienia, pieczątkę oraz podpis zamawiającego (w wypadku zamówień w formie pisemnej lub faksowej), formę płatności i sposób odbioru zamówionego towaru. 2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, faksowej bądź mailowej. Modyfikacje zamówienia winny być doko- nywane również w jednej z tych form. Zamówienia i modyfikacje zamówień dokonywane przez zamawiającego w formie ustnej nie będą akceptowane. 3. Klienci, którzy uzgodnili płatność w formie przelewów bankowych winni również dołączyć do pierwszego zlecenia dokumenty rejestracyjne ich Firmy, takie jak zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, Regon, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS. 4. Minimalne zamówienie wynosi 300 egz., w jednym kolorze, materiale i asortymencie (nie dotyczy kalendarzy oprawianych w skórę). Zamówienie z każdego asortymentu może być zrealizowane w ilości +/- 2%. 5. Umowa na realizację kalendarzy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Legra Sp. z o.o. zamówienia. W razie dokonywania modyfikacji umowy, umowa o zmienionej treści zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Legra Sp. z o.o. zmodyfikowanego zamówienia. 6. Jeśli zamawiający wprowadza zmiany po zaakceptowaniu ostatnich materiałów (a zlecenie nie zostało jeszcze wykonane), termin wykonania zamówienia zostaje automatycznie przesunięty. O nowym terminie realizacji Klient zostanie poinformowany drogą mejlową. W przypadku gdy zlecenie zostało wykonane, względnie przystąpiono już do jego realizacji, wprowadzenie zmian nie jest możliwe, a ewentualne zmiany powiększające nakład będą traktowane jako nowe zamówienie. 7. Termin realizacji dla kalendarzy z blokiem standardowym: - na kalendarze, tzw. „od ręki” ze stanów magazynowych od 2 dni do 3 tygodni, - gdy zamówienie i zaakceptowane projekty zostały dostarczone najpóźniej do 31 sierpnia wynosi: 4 tygodnie, - gdy zamówienie i zaakceptowane projekty zostały dostarczone po 31 sierpnia wynosi: 6 tygodni. Termin realizacji przy zamówieniach niestandardowych, ustalany jest indywidualnie. 8. Osoba upoważniona przez zamawiającego będzie otrzymywać wykonane lub poprawione projekty tłoczeń, wszywek, wklejek, opraw indywidualnych i nadruków; również wtedy, kiedy otrzymamy od Państwa gotowy projekt w wersji elektronicznej. Jeśli została zamówiona kolorowa wklejka, prosimy o dostarczenie wzorów kolorów lub numerów Pantone. 9. Od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Legra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykonania czynności związanych z produkcją kalendarzy wynikających z zamówienia, a nie podlegających akceptacji (np. wykonanie okładek). 10. W przypadku, gdy zamawiający zrezygnuje i wycofa złożone wcześniej zamówienie, a wykonane zostały już półprodukty nie podlegające akceptacji, Legra Sp. z o.o. obciąży zamawiającego kosztami według sporządzonej wyceny. 11. Jeżeli zamawiający i Legra Sp. z o.o. nie ustalą inaczej formy odbioru towaru, zamawiający odbiera towar we własnym zakresie (na swój koszt) z magazynów Legra Sp. z o.o. 12. Zamawiający składając zamówienie w Legra Sp. z o.o. jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z materia- łów oraz logotypów jako przedmiotów praw autorskich koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz upoważnia Legra Sp. z o.o. do korzystania z tych materiałów oraz logotypów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówie- nia, w szczególności do wprowadzenia do pamięci komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie zamówienia. 13. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich Zamawiający przejmie pełną odpowiedzialność prawną i finansową wynikającą z powstałej szkody. 14. Informacje zawarte w kalendarzach będących przedmiotem zamówienia, w szczególności dane teleadresowe, mapy, są aktu- alne na dzień 31.03.2022 r. Legra Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w kalendarzach były zgodne ze stanem faktycznym i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości. 15. Kalendarium, jego układ i treść, w szczególności wykaz imienin, mapy, odległości pomiędzy miastami, przejścia graniczne, adresy ambasad, strefy czasowe, święta (dni wolne od pracy), stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie może być przedmiotem reklamacji. WARUNKI SPRZEDAŻY 49 « 


   47   48   49   50   51