Page 50 - katalog2023
P. 50

» 50 WARUNKI SPRZEDAŻY 16. Odpowiedzialność odszkodowawcza Legra Sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wyso- kości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Legra Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy. 17. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy. 18.Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Legra Sp. z o.o. 19. Legra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych kalendarzy w celach promocyjnych. Katalog wraz z cennikiem nie stanowi oferty w rozumieniu stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego, ani nie stanowi jakiegokol- wiek zobowiązania Legra Sp. z o.o. i winny być traktowane jedynie jako wstępna informacja o podstawowych warunkach ewentu- alnej umowy. Klauzula informacyjna Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra- wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest LEGRA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (30-716) ul. Albatrosów 10c. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@drukarnialegra.pl lub 12 653 06 03 wew. 206 3. Dane osobowe będą przetwarzanie na postawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes Wykonawcy polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy. 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: a) imię i nazwisko, b) służbowy adres e-mail, c) służbowy numer telefonu. 5. Dane osobowe przekazane zostały Wykonawcy na skutek zawarcia umowy przez przedstawiciela/li podmiotu gospodarczego. 6. Dane będą przetwarzane w ramach obowiązującej umowy do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). 7. Dostęp do danych posiadają tylko i wyłącznie przeszkoleni i uprawnieni pracownicy Wykonawcy. 8. Dane mogą być udostępnione osobom i podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa wraz z zachowaniem wewnętrznych procedur Wykonawcy, w tym stosownej umowy w zakresie RODO z podmiotem, któremu dane zostaną pod po- wierzone. 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w szczegól- ności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz w art. 17-18 i 21 RODO, o ile będzie miał zastosowanie. 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu. 12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 


   47   48   49   50   51